ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- İşletmenin yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim, muhasebe-finans alanlarına ve diğer disiplinlere ilişkin gerekli temel bilgilere sahip olma, eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilme.
- Girişimcilik ruhunu geliştirmek amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirilebilmesi için gerekli kaynaklara nasıl ulaşabileceğini analiz etme.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- İşletme sorunlarının çözümüne yönelik araştırma yapma, alana ilişkin edindiği bilgileri yorumlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme ve proje hazırlama.
- Pazarlama ve satış ile ilgili gerekli stratejileri geliştirebilme bunları günün gerektirdiği teknolojiler ile harmanlayıp uygulayabilme.
- Girişimcilik ruhunu geliştirmek amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirilebilmesi için gerekli kaynaklara nasıl ulaşabileceğini analiz etme.
- Üretim ile ilgili gerekli stratejileri planlayabilme, uygulayabilme veya denetleyebilme becerisiyle birlikte modern üretim sistemleriyle ilgili bilgileri kullanabilme.
- İşletme değerinin artırılmasını sağlama, sermaye piyasasının gelişimini ve uluslar arası finans piyasalarını değerlendirebilme.
- Yönetim sürecine dair klasik, neoklasik ve modern yaklaşımları bilme, insan kaynağını analiz etme, seçme ve yerleştirme, örgütlerde beşeri ilişkileri düzenleyebilme.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- İşletmenin alanları ile ilgili dünyadaki değişimleri izleyebilme, yenilikleri teşvik edebilme, böylelikle sorun çözebilme becerisine sahip olma.
Öğrenme Yetkinliği
- İşletmenin alanlarında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme ilkesine sahip olarak öğrenme sürecini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Girişimcilik ruhunu geliştirmek amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirilebilmesi için gerekli kaynaklara nasıl ulaşabileceğini analiz etme.
- İşletmenin alanlarından edindiği bilgi ve birikimi, en az bir yabancı dil ile aktarabilme, gerektiğinde işletme ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanabilme,
Alana Özgü Yetkinlik
- İşletmelerin belirli bir dönem içerisinde meydana gelen gelir-gider unsurlarını ve bilanço kalemlerindeki değişiklikleri kaydedebilme, sınıflayabilme, bununla birlikte ilgili kişi ve gruplara raporlayarak sonuçları analiz edebilme,
- İşletmenin alanları ile ilgili iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranma, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahip olma.
- Özel sektör ve kamu sektöründe, sivil toplum kuruluşlarında çalışabilmek için mesleki yetkinlik kazanma.