ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Matematiksel ve grafiksel araçları sigortacılık alanında kullanabilme becerisi.
- Sigortacılık alanı ile ilgili temel kavram ve varsayımları anlama becerisi
- Ekonomik ve finansal verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemleri, teknikleri ve araçları sağlayabilmek ve elde edilen sonuçları değerlendirebilmek
- Ekonomide yer alan piyasaların yapısını ve özelliklerini tanımlayabilmek.
- Ekonomik ve finansal değişkenler arasındaki ilişkiler üzerinde tahminleme yapabilmek.
- Güncel ekonomik olayları kavrayarak, analiz edebilmek ve yorum yapabilmek.
- Sigortacılık sektörü üzerine yorum yapabilmek.
- Ekonomik, finansal ve muhasebe verilerinden yararlanıp sigorta işletmeleri ve sigorta sektörünü analiz edebilmek.
- Sosyal/toplumsal problemlere duyarlı çözümler üretebilme becerisi
- Disiplinlerarası çalışma ve araştırma yapabilme becerisi kazandırılması
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Matematiksel ve grafiksel araçları sigortacılık alanında kullanabilme becerisi.
- Sigortacılık alanı ile ilgili temel kavram ve varsayımları anlama becerisi
- Ekonomik ve finansal verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemleri, teknikleri ve araçları sağlayabilmek ve elde edilen sonuçları değerlendirebilmek
- Ekonomide yer alan piyasaların yapısını ve özelliklerini tanımlayabilmek.
- Ekonomik ve finansal değişkenler arasındaki ilişkiler üzerinde tahminleme yapabilmek.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
- Disiplinlerarası çalışma ve araştırma yapabilme becerisi kazandırılması
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Sosyal/toplumsal problemlere duyarlı çözümler üretebilme becerisi
Alana Özgü Yetkinlik