ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- En az bir lehçeyi okuma, yazma, dinleme ve konuşma kategorilerine göre iyi derece kullanabilme.
- Lehçeler arasında sözlü veya yazılı metin aktarmaları yapabilme.
- Türk Dünyasının ortak kültürünü tanıyıp öğrenebilme, farklılıklardaki zenginlikleri görebilme.
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Programında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme.
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Programı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilme.
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Programı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşabilme.
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkabilme.
- Tarihî Türk lehçeleri ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olabilme, tarihî dönem metinlerini okuyup Türkiye Türkçesine aktarabilme.
- Hem çağdaş hem de tarihî Türk lehçeleri alanında araştırma, literatürü takip etme ve akademik yayın yapma becerisini kazandırabilme.
- Alan çalışmalarında ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
- Türkoloji ile ilgili alanlarda istihdam edilebilecek nitelikli bilim adamı yetiştirebilme.
- Yurtdışındaki üniversitelerle imzalanan protokoller ya da çeşitli değişim programları doğrultusunda öğrencileri,Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm Türk dünyası coğrafyasına gitmeleri için teşvik etme.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Lehçeler arasında sözlü veya yazılı metin aktarmaları yapabilme.
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Programında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme.
- Programında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanabilme.
- Hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katkı sağlayabilme.
- Bir yabancı dili kullanarak alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri izleyebilme.
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilme.
- Hem çağdaş hem de tarihî Türk lehçeleri alanında araştırma, literatürü takip etme ve akademik yayın yapma becerisini kazandırabilme.
- Türkoloji ile ilgili alanlarda istihdam edilebilecek nitelikli bilim adamı yetiştirebilme.
- Yurtdışındaki üniversitelerle imzalanan protokoller ya da çeşitli değişim programları doğrultusunda öğrencileri,Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm Türk dünyası coğrafyasına gitmeleri için teşvik etme.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- En az bir Türk lehçesi ile ilgili coğrafyayı, tarihi, kültürü ve edebiyatı tanıyabilme.
- Hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katkı sağlayabilme.
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkabilme.
- Hem çağdaş hem de tarihî Türk lehçeleri alanında araştırma, literatürü takip etme ve akademik yayın yapma becerisini kazandırabilme.
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- En az bir Türk lehçesi ile ilgili coğrafyayı, tarihi, kültürü ve edebiyatı tanıyabilme.
- En az bir lehçeyi okuma, yazma, dinleme ve konuşma kategorilerine göre iyi derece kullanabilme.
- Lehçeler arasında sözlü veya yazılı metin aktarmaları yapabilme.
- Türk Dünyasının ortak kültürünü tanıyıp öğrenebilme, farklılıklardaki zenginlikleri görebilme.
- Programında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanabilme.
- Hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Programı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilme.
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Programı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşabilme.
- Bir yabancı dili kullanarak alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri izleyebilme.
- Alan çalışmalarında ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
- En az bir lehçeyi okuma, yazma, dinleme ve konuşma kategorilerine göre iyi derece kullanabilme.
- Türk Dünyasının ortak kültürünü tanıyıp öğrenebilme, farklılıklardaki zenginlikleri görebilme.
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Programında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme.
- Programında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanabilme.
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkabilme.
- Tarihî Türk lehçeleri ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olabilme, tarihî dönem metinlerini okuyup Türkiye Türkçesine aktarabilme.