ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Kamu yönetimi alanındaki sorun ve olguları disiplinlinler arası bir yaklaşım ve bütüncül bakış açısıyla analiz edebilme ve uygun çözümler üretebilme
- Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunları alanlarındaki teorik tartışmaları ve güncel gelişmeleri takip edebilme
- Kamu Yönetimi alanındaki teori ve yaklaşımlara hâkim olma, yeni teorik çerçeveler oluşturabilme
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Türkiye de yönetsel yapılanma, Türk idare tarihi, yönetişim ve E-devlet gibi konularda donanım sahibi olma,
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
- Küresel çevre politikaları, ekolojik sürdürülebilirlik, ekolojik risk, kent ütopyaları, küresel kent ve kentsel dönüşüm gibi konularda bilgi sahibi olma
- Kamu Hizmeti ve Yürütülüş Usulleri , 1982 Anayasasına Göre Türkiye'nin Siyasal Rejimi: Cumhuriyet ve Nitelikleri, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı gibi konularda birikim sahibi olma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Modernizm, Postmodernizm, tarihsel sosyoloji, kültürel küreselleşme, oryantalizm, siyasal ekonomi gibi konularda bilgi sahibi olma.
- Bu alandaki literatüre ulaşabilme, kuramsal çerçeveye ve literatüre dayalı olarak araştırma tasarlayabilme, nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanarak araştırma yapabilme, verileri analiz edebilme ve bulguları ortaya koyabilme
- kamu yönetimi konusunda bilgi sahibi olur
Alana Özgü Yetkinlik
- Mesleki ve toplumsal sorumluluğa sahip olma, etik ilklere uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme ve yayınlama