ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Özel Hukuk doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak üzere alacağı dersler ile yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Söz konusu program, öğrencilerin lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde edindikleri temel Özel Hukuk bilgilerini gerek teorik gerekse de pratik yönlerden genişletme ve derinleştirme amacı taşımaktadır. Bu program kapsamında, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve İş Hukuku alanlarında, doktora derecesinin gerektirdiği derinlikte dersler sunulmaktadır. Seçmeli dersler, her bir öğrenciye istediği alanda uzmanlaşma olanağı tanımaktadır. Dersler seminer şeklinde gerçekleştirilmekte ve öğrencilerin aktif rol alması esasına dayanmaktadır.